Снажно поимање лепоте

„Хаику за Татјану Дебељачки“ / „Haiku for Tatjana Debeljački”
„Поета“ конкурс / „Poeta” contest

Издавач / Publisher: Поета
Критика / critics Пеко Лаличић
Жири у саставу / The jury consisted of Радомир Рашо Јагодић, Божидар Шкобића, Татјана Дебељачки
Илустрације / Artwork: Гордан Ћосић
Превод на енглески и српски / English and serbian translation: Светлана Гавриловић
Графичка припрема / Prepress: Чедомир Цицовић

Човек је чудо. И као такав сам по себи бива загонетка и себи и другима. И више себи него другима, јер је најтеже спознати себе, посебно себе ствараоца. А коме пође за руком да рано открије своје склоности и коме се посрећи да се пронађе у креативном и оном што плени лепотом и што се може другима даривати, а да није на његову штету, човека уздиже, богати и доводи до просветлења, те боље, јасније и даље види. Јер у њему нараста потреба да своје поимање човека, његовог трајања, природе и света уопште подели са другима. Да то учини у једном трептају, у блеску ума и свога духа: зеновски, кратко, јасно, а снажно. Тако да се дојми свакога, да сваког заинтригира да се и он потражи у изреченом. А знано је да се то најефикасније постиже хаику песмом. Оном и онаквом каква служи Татјани Дебељачки да се искаже и да каже оно што јој је на срцу и души. Да  са читаоцима оживи слике природе и човековог унутрашњег живота и проговори о ономе о чему други, њој слични, на њен начин песмом проговарају.

Отуда и Међународни конкурс “Хаику за Татјану Дебељачки” Удружења писаца Поета из Београда. Отуда и велико интересовање хаику песника из читавога света и подршка њој као једном од хаику ”светионика” који вешто барата овом најпознатијом врстом јапанске поезије за коју је знано да јој  је стил уобличен под утицајем зена.

Зато и толико поетских трептаја њој у част, и толико дрхтаја светлости који оживљавају слике свих који као вечити трагачи за магичном лепотом песничког израза изнова оживљавају  свет и лепоту живљења. И све то уз  максимум непосредности и снажне и дубоке уживљености у већ познато, што намеће потребу да се (не потцењујући награђене хаику ауторе) истакну, барем, хаикуи награђених: Вељка Гајдашевића и Предраг Пера Ћиковић из Сербије и Љиљане Добре из Хрватске.

Из таме сија
зрно бисера
са ниске откинуто

и ове јесени
пожутели лист чека пријатеља
на прагу

кад ти из ока
полете свици у ноћ
завиди мјесец

И хаику Татјане Дебељачки:

љубави пијана
босонога стопала
месец путник

Књига “Хаику за Татјану Дебељачки” је лирско штиво у којем ће се проналазити познаваоци ове врсте поезије, јер  је писана тако да буде непосредни израз песничких доживљаја и јер  поседује стварну поетску вредност и представља снажно поимање лепоте.

Пеко Лаличић, књижевник


POWERFUL CONCEPT OF BEAUTY

The man is a miracle. And as such he becomes a puzzle to himself and others, and much more to himself than to others because the most difficult thing to do is to learn about oneself, especially one’s creative-self. And those who manage to discover their preferences early and who are lucky enough to find creativity in themselves and discover what beautyis  and what can be given to others, without doing anything to their own detriment, they rise, enrich and enlighten themselves and see further and more clearly. They develop the need to share their understanding of man, his life, nature and the world in general with others, and to do it in a blink, the flash of their mind and spirit: in a Zen-like fashion, briefly, clearly, and powerfully so that everyone is impressed and intrigued to start looking for themselves in the unsaid. It is well known that this is most efficiently achieved through haiku poetry, the kind that is used by Tatjana Debeljački in order to express herself and say what lies in her heart and soul, and revive images of nature and man’s inner life with her readers and speak about what others like her speak about in their own poetry.

That is why there are so many poetic blinks in her honour, and many tremors of light which recreate the images of all who have been seeking magical beauty of poetic expression and enlivening the world and the beauty of life all over again. And all this is done with the maximum directness and strong and deep emotions about the already known, which imposes the need to (not underestimating the award-winning haigu authors) point out, at least, the winning haiku by Veljko Gajdašević and Predrag Pera Ćiković from Serbia and Ljiljana Dobra from Croatia.

shining in the dark
severed from a string of pearls
a pearl bead

this autumn
a yellow leaf awaits a friend
on the doorstep

when fireflies soar
from your eyes into the night
the moon is envious

and a haiku by Tatjana Debeljački:

drunk love
bare feet
travelling moon

“Haiku for Tatjana Debeljački” is a lyrical book which will be cherished by connoisseurs of this kind of poetry because it is written to offer a direct expression of poetic experience and because it it has a real poetic value and gives a strong perception of beauty.

Peko Laličić

Scroll To Top