Упутство за употребу текста (или: како читати)

Ови текстови су могли бити написани на било која три друга језика. Игром случаја написана су на српском, енглеском и кинеском1), али нису случајно представљена тим редоследом. Садржај ових текстова је релативно истоветан. Релативност истоветности садржаја произилази с једне стране из лингвистичких фактора, односно управо из природе датог језика и његових могућности, а са друге стране из личних екстралингвистичких доживљаја изворних говорника датих језика.

Текстови су поређани редоследом српски-енглески-кинески са првобитном претпоставком да су велика већина читатеља изворни говорници српског језика, да им је енглески језик у одређеној мери познат и да мали број њих не познаје или није у стању да чита кинеске карактере. Ови текстови би могли бити читани и у Кини, с тим што би, са овом првобитном намером, редослед гласио кинески-енглески-српски (ако претпоставимо да би велика већина читалаца били изворни говорници кинеског, да су у стању да прочитају енглески текст али да мало ко од њих познаје ћирилично писмо и српски језик). Поставља се питање да ли би исти доживљај приликом читања ових тестова имали изворни говорник српског и изворни говорник кинеског језика?

Ови текстови се могу читати на више начина. На вама је да бирате за који начин ћете се определити. Врло је вероватно да ће вам се начин читања сам наметнути. Али је сигурно да ће начин вашег читања зависити од ваше тачке гледишта.

1. Овим текстовима можете прићи као критичар. Ови текстови се могу подвргнути поређењу и просуђивању. Ово би подразумевало поређење текстова и утврђивање да ли су се у преводима поткрале грешкена било којем од језичких нивоа, при чему следи обавезно критика и осуђивање уколико јесу. Овакав начин читања дефинишем као најнижи јер се у први план ставља само формални израз.

2. Ове текстове можете читати и као аналитичар. Као аналитичар можете доћи до занимљивих научних закључака. Можете приметити разлике у структури и типу језика (српски као флективан и кинески као аналитичан коренски језик). Приметићете која су, бар у овом случају, узета решења за превод. Затим какве су могућности кондензације зависних клауза у ова три језика.

3. Ове текстове, на крају крајева, можете сматрати огледом.2) У овом случају најбитније је ангажовање екстралингвистичких фактора. Уколико кренете да читате редоследом од познатог ка непознатом и притом укључите истовремено аналитички приступ и екстралингвистичке факторе, осетићетеразлику и у емоцији при читању сваког од ова три текста. Колико се разликује комуникација између вас и текста који је на вашем матерњем језику и комуникација између вас и потпуно непознатог језичког система. Како доживљавате речи устукнула-stood back-不由往后退缩; oбзнањивати-appear-开始成为; оновремени-at that time-当时? Које су то емоције? Садржај је исти, ви стварате разлику.

Моја прича о кинеском језику

Српски

Да ли сте се икада запитали, како можете истражити удаљене цивилизације када нисте у могућности да путујете? Да ли сте се икада запитали, како можете упознати људе из других земаља када државне границе чине препреке? Како разумети културне разлике, другачији начин размишљања и другачије навике од оних уз које смо одрасли? Даћу вам свој одговор на ова питања. Ја сам ово успела учећи језик – кинески језик.

Одувек сам била заинтересована за учење различитих језичких система зато што је језик огледало душе. Занимала ме удаљена источна култура и покушавала сам да нађем начин да се вратим хиљадама година у прошлост да бих могла да разумем оновремени начин размишљања. Знала сам да то могу да откријем проучавајући етимологију најстаријег система писања који је још у свакодневној употреби. Тако сам одлучила да учим кинески језик.

При првом сусрету са кинеским карактерима, устукнула сам не разумевши ништа. Кинески карактери деловали су ми као свежњеви насумичних линија без икаквог реда и смисла. Непријатељски расположени карактери стајали су испред мене зато што нисам знала која значења крију. Између нас се издигао зид неразумевања. Међутим, нисам допустила да ме незнање обесхрабри. Почела сам да учим. Ускоро су се карактери почели обзнањивати као речи, а те речи су почеле откривати своја значења. Што сам више учила, то је више зид неразумевањабледео. Тако смо, од тада, кинески језик и ја постали везани разумевањем.

Учењем језика баријере нестају а усвојено знање постаје наше највредније благо.

English

Have you ever asked yourself how to explore distant civilization when you are not able to travel? Have you ever asked yourself how to meet foreigners from other countries when the country borders are obstacles? How to understand cultural differences, different ways of thinking and different habits from those we grew up with? I will give you my answer to these questions. I made it all by learning a language – Chinese language.

I was always interested in learning different language systems because language is the mirror of a soul. I was interested in distant Eastern culture and I was trying to find a way of returning thousands of years in the past in order to understand the way of thinking at that time. I was sure I could do that by analyzing etymology of the oldest writing system that is still in daily use. So I chose to learn Chinese language.

First time I faced Chinese characters, I stood back because I couldn’t understand anything. Chinese characters seemed to me like a bunch of random strokes without any order or sense. Characters were standing in front of me with an unfriendly attitude. Because I did not know what meanings they were hiding. Between us was a wall of misunderstanding. But I did not let ignorance discourage me. I started to study. Very soon after, the characters began to appear as words, and those words started to reveal their meanings. The more I studied, the more the wall of misunderstanding was fading. That is how Chinese language and I have bonded by comprehension every since.

Learning the language barriers disappear, and acquired knowledge becomes our most valuable treasure.

中文

你有没有问自己:如果不能旅游, 如何探索遥远的文化? 你有没有问自己: 如果存在国家边界的障碍, 如何了解与你生长的环境完全不同的国度那巨大的文化差异、不同的思维方式和不同的习惯? 我会给你们我对这些问题的回答。我实现的途径就是学习一门全新的语言——汉语。我总是对学习不同的语言很感兴趣, 因为语言是灵魂的镜像。我对遥远的东方文化更感兴趣。我试图找到一种回到过去几千年的方法, 以便了解当时的思维方式。我确信可以通过分析仍然在日常生活中使用的最古老的写作系统来做到这一点, 所以我选择学习汉语。我第一次看见汉字, 不由往后退缩, 因为我什么都看不懂。我觉得汉字是随机笔画构成的图片, 没有规则或者意义。大量的汉字在我面前,显得态度很不友好,这都是因为我不知道这些汉字隐含着什么意思。在我们之间立着一堵厚厚的误解之壁。但是我没让误解阻碍我。我开始努力学习汉语、认识汉字。不久之后,汉字开始成为有意义的词语,显现出其内在的含义。多么奇妙的变化啊! 我学习的越多, 误解这堵墙壁就消失得越快。正因如此,汉语和我便更加紧密地联系在一起了。学习语言, 障碍就会消失, 获得的知识就会成为我们最宝贵的财富。感谢孔子学院为我们提供了学习汉语的机会! 我的人生将因此而发生巨变, 我的未来也将因此而充满奇迹。

Захваљујем Конфуцијевом институту за ову дивну прилику!

Ауторка: Јадранка Лукић 

ФУСНОТЕ:

ФУСНОТЕ:
1 Текст на кинеском језику освојио је прву награду Конфуцијевог института у Новом Саду за најбољи састав на тему Моја прича о кинеском језику (2017).
2 Управо о овоме и говори доле наведени текст. При првом сусрету са непознатим језичким системом најчешће устукнемо јер наше незнање, неинформисаност и неупућеност тежи да изгради зид између нас и нама непознате реалије. Зато би учење био процес скидања цигала са зидова наших граница
Scroll To Top