Културни центар Нови Сад

Песнички рубови
Петар Милорадовић, Рубови, Културни центар Нови Сад 2018. Све што може да се објасни, грубо…