Uputstvo za upotrebu teksta (ili: kako čitati)

Ovi tekstovi su mogli biti napisani na bilo koja tri druga jezika. Igrom slučaja napisana su na srpskom, engleskom i kineskom1), ali nisu slučajno predstavljena tim redosledom. Sadržaj ovih tekstova je relativno istovetan. Relativnost istovetnosti sadržaja proizilazi s jedne strane iz lingvističkih faktora, odnosno upravo iz prirode datog jezika i njegovih mogućnosti, a sa druge strane iz ličnih ekstralingvističkih doživljaja izvornih govornika datih jezika.

Tekstovi su poređani redosledom srpski-engleski-kineski sa prvobitnom pretpostavkom da su velika većina čitatelja izvorni govornici srpskog jezika, da im je engleski jezik u određenoj meri poznat i da mali broj njih ne poznaje ili nije u stanju da čita kineske karaktere. Ovi tekstovi bi mogli biti čitani i u Kini, s tim što bi, sa ovom prvobitnom namerom, redosled glasio kineski-engleski-srpski (ako pretpostavimo da bi velika većina čitalaca bili izvorni govornici kineskog, da su u stanju da pročitaju engleski tekst ali da malo ko od njih poznaje ćirilično pismo i srpski jezik). Postavlja se pitanje da li bi isti doživljaj prilikom čitanja ovih testova imali izvorni govornik srpskog i izvorni govornik kineskog jezika?

Ovi tekstovi se mogu čitati na više načina. Na vama je da birate za koji način ćete se opredeliti. Vrlo je verovatno da će vam se način čitanja sam nametnuti. Ali je sigurno da će način vašeg čitanja zavisiti od vaše tačke gledišta.

1. Ovim tekstovima možete prići kao kritičar. Ovi tekstovi se mogu podvrgnuti poređenju i prosuđivanju. Ovo bi podrazumevalo poređenje tekstova i utvrđivanje da li su se u prevodima potkrale greškena bilo kojem od jezičkih nivoa, pri čemu sledi obavezno kritika i osuđivanje ukoliko jesu. Ovakav način čitanja definišem kao najniži jer se u prvi plan stavlja samo formalni izraz.

2. Ove tekstove možete čitati i kao analitičar. Kao analitičar možete doći do zanimljivih naučnih zaključaka. Možete primetiti razlike u strukturi i tipu jezika (srpski kao flektivan i kineski kao analitičan korenski jezik). Primetićete koja su, bar u ovom slučaju, uzeta rešenja za prevod. Zatim kakve su mogućnosti kondenzacije zavisnih klauza u ova tri jezika.

3. Ove tekstove, na kraju krajeva, možete smatrati ogledom.2) U ovom slučaju najbitnije je angažovanje ekstralingvističkih faktora. Ukoliko krenete da čitate redosledom od poznatog ka nepoznatom i pritom uključite istovremeno analitički pristup i ekstralingvističke faktore, osetićeterazliku i u emociji pri čitanju svakog od ova tri teksta. Koliko se razlikuje komunikacija između vas i teksta koji je na vašem maternjem jeziku i komunikacija između vas i potpuno nepoznatog jezičkog sistema. Kako doživljavate reči ustuknula-stood back-不由往后退缩; obznanjivati-appear-开始成为; onovremeni-at that time-当时? Koje su to emocije? Sadržaj je isti, vi stvarate razliku.

Moja priča o kineskom jeziku

Srpski

Da li ste se ikada zapitali, kako možete istražiti udaljene civilizacije kada niste u mogućnosti da putujete? Da li ste se ikada zapitali, kako možete upoznati ljude iz drugih zemalja kada državne granice čine prepreke? Kako razumeti kulturne razlike, drugačiji način razmišljanja i drugačije navike od onih uz koje smo odrasli? Daću vam svoj odgovor na ova pitanja. Ja sam ovo uspela učeći jezik – kineski jezik.

Oduvek sam bila zainteresovana za učenje različitih jezičkih sistema zato što je jezik ogledalo duše. Zanimala me udaljena istočna kultura i pokušavala sam da nađem način da se vratim hiljadama godina u prošlost da bih mogla da razumem onovremeni način razmišljanja. Znala sam da to mogu da otkrijem proučavajući etimologiju najstarijeg sistema pisanja koji je još u svakodnevnoj upotrebi. Tako sam odlučila da učim kineski jezik.

Pri prvom susretu sa kineskim karakterima, ustuknula sam ne razumevši ništa. Kineski karakteri delovali su mi kao svežnjevi nasumičnih linija bez ikakvog reda i smisla. Neprijateljski raspoloženi karakteri stajali su ispred mene zato što nisam znala koja značenja kriju. Između nas se izdigao zid nerazumevanja. Međutim, nisam dopustila da me neznanje obeshrabri. Počela sam da učim. Uskoro su se karakteri počeli obznanjivati kao reči, a te reči su počele otkrivati svoja značenja. Što sam više učila, to je više zid nerazumevanjabledeo. Tako smo, od tada, kineski jezik i ja postali vezani razumevanjem.

Učenjem jezika barijere nestaju a usvojeno znanje postaje naše najvrednije blago.

English

Have you ever asked yourself how to explore distant civilization when you are not able to travel? Have you ever asked yourself how to meet foreigners from other countries when the country borders are obstacles? How to understand cultural differences, different ways of thinking and different habits from those we grew up with? I will give you my answer to these questions. I made it all by learning a language – Chinese language.

I was always interested in learning different language systems because language is the mirror of a soul. I was interested in distant Eastern culture and I was trying to find a way of returning thousands of years in the past in order to understand the way of thinking at that time. I was sure I could do that by analyzing etymology of the oldest writing system that is still in daily use. So I chose to learn Chinese language.

First time I faced Chinese characters, I stood back because I couldn’t understand anything. Chinese characters seemed to me like a bunch of random strokes without any order or sense. Characters were standing in front of me with an unfriendly attitude. Because I did not know what meanings they were hiding. Between us was a wall of misunderstanding. But I did not let ignorance discourage me. I started to study. Very soon after, the characters began to appear as words, and those words started to reveal their meanings. The more I studied, the more the wall of misunderstanding was fading. That is how Chinese language and I have bonded by comprehension every since.

Learning the language barriers disappear, and acquired knowledge becomes our most valuable treasure.

中文

你有没有问自己:如果不能旅游, 如何探索遥远的文化? 你有没有问自己: 如果存在国家边界的障碍, 如何了解与你生长的环境完全不同的国度那巨大的文化差异、不同的思维方式和不同的习惯? 我会给你们我对这些问题的回答。我实现的途径就是学习一门全新的语言——汉语。我总是对学习不同的语言很感兴趣, 因为语言是灵魂的镜像。我对遥远的东方文化更感兴趣。我试图找到一种回到过去几千年的方法, 以便了解当时的思维方式。我确信可以通过分析仍然在日常生活中使用的最古老的写作系统来做到这一点, 所以我选择学习汉语。我第一次看见汉字, 不由往后退缩, 因为我什么都看不懂。我觉得汉字是随机笔画构成的图片, 没有规则或者意义。大量的汉字在我面前,显得态度很不友好,这都是因为我不知道这些汉字隐含着什么意思。在我们之间立着一堵厚厚的误解之壁。但是我没让误解阻碍我。我开始努力学习汉语、认识汉字。不久之后,汉字开始成为有意义的词语,显现出其内在的含义。多么奇妙的变化啊! 我学习的越多, 误解这堵墙壁就消失得越快。正因如此,汉语和我便更加紧密地联系在一起了。学习语言, 障碍就会消失, 获得的知识就会成为我们最宝贵的财富。感谢孔子学院为我们提供了学习汉语的机会! 我的人生将因此而发生巨变, 我的未来也将因此而充满奇迹。

Zahvaljujem Konfucijevom institutu za ovu divnu priliku!

Autorka: Jadranka Lukić 

FUSNOTE:   [ + ]

1. Tekst na kineskom jeziku osvojio je prvu nagradu Konfucijevog instituta u Novom Sadu za najbolji sastav na temu Moja priča o kineskom jeziku (2017).
2. Upravo o ovome i govori dole navedeni tekst. Pri prvom susretu sa nepoznatim jezičkim sistemom najčešće ustuknemo jer naše neznanje, neinformisanost i neupućenost teži da izgradi zid između nas i nama nepoznate realije. Zato bi učenje bio proces skidanja cigala sa zidova naših granica

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *