Feminizam: kreativno-kritički izazov homogenizujućim narativima


Radionica je osmišljena kao put u žarišne tačke feminizma: upoznavanje učesnika/ca i diskusija o istoriji feminizma, orijentacijama u okviru feminizma i neophodnosti feminizma u svakodnevnoj praksi življenja.

Dominantni narativi o feminizmu, naročito u medijima, godinama plasiraju negativnu sliku o feminizmu, iskrivljavaju njegove ciljeve i zalaganja feministkinja / feminista. Diskurs protiv feminizma forsiran je od strane zagovornika patrijarhata i nacionalizma, koji računaju na odsustvo znanja o feminizmu (čemu pogoduje odsustvo znanja o feminizmu i mirovnom obrazovanju u obaveznom obrazovanju i celokupna klima u društvu), i na taj način odvraćaju potencijalno kritičko mišljenje a u cilju zadržavanja dominacije, pozicija moći, homogenizujućih slika o svima “drugima” i re/produkcije neprijatelja i nasilja.

Kroz istoriju, feministička zalaganja doprinela su poboljšanju stanja ljudskih prava: ženama je, zbog mizoginije u patrijarhatu, mnogo toga bilo zabranjeno, te su se kroz angažman u mnogim zemljama, uključujući i Srbiju, izborile za mnoge prava: od prava na obrazovanje i rad, do mnogih drugih. Ta borba ne pripada prošlosti, jer je i današnje stanje uveliko obeleženo umanjivanjem značaja rada i delovanja žena, njihovim brisanjem iz istorije i stavljanjem na marginu u mnogim oblastima, dok simboličku marginu u kulturi često prati margina ekonomske ne/moći. Današnji trenutak je trenutak krize i takodje repatrijarhalizacije društva, zbog čega je veoma rizično nastaviti s plasiranjem neistina o feminizmu (u pojedinim zemljama usled toga došlo je do ukidanja prava koje su žene dugo uživale). Istovremeno, feminizam je otvorio vrata “drugima”, ukrštajući se i u teoriji i u praksi sa brojnim drugim disciplinama, te tako kritikuje svaku homogenizujuću politiku i diskriminaciju. U njemu je veoma značajno nasledje pacifizma, a što je neophodno svakom društvu. Učenici/e će se kroz bitne aspekte upoznati sa teorijom i praksom feminizma u mnogim oblastima, a na način da ih podstakne da u oblastima kojima se bave kritički razmotre postojeće stanje. Takodje, aktuelizovaće sadašnji trenutak i način na koji kritičke intervencije iz feminizma mogu biti značajne za kritiku potrošačke kulture, hegemonije i klasnih razlika, a u cilju ideja za konkretne promene u nauci i društvu na dobrobit ljudi i planete na kojoj živimo.

Učesnici će ispitati svoje znanje kroz igru pojmova o feminizmu, rodu, postkolonijalnoj teoriji. Nakon njihovih intervencija, tendencije u okviru rodnih studija i pacifizma biće im izložene prezentacijom. Radionica je i dalje dinamično zamišljena: korišćenje inserata iz (popularnih) filmova ili muzičkih spotova, a za aktivnu diskusiju i kritičko promatranje. Kraj radionice zamišljen je za konkretne ideje učesnika/ca u poljima njihovog delovanja: prepoznavanje i kritika dominacije i diskriminacije (svakog oblika: po osnovu roda, životnog doba, pripadnosti manjinskoj zajednici, seksualnom opredeljenju i drugim), kvalitativna promena stanja, mogućnost zajedničkih akcija i umrežavanja.

Radionicu vodi Iskra Vuksanović, studentkinja doktorskih rodnih studija, ACIMSI, Univerzitet u Novom Sadu.

Radionica će biti upriličena 02. juna 2018. u Ekološkom centru Radulovački u Sremskim Karlovcima, a u sklopu IV Karlovačkih dana slobodne misli čiji je glavni organizator Centar za afirmaciju slobodne misli.

Učešće na radionici je besplatno, a svi zainteresovani treba da dostave svoje prijave do 27. maja 2018. na sledeću e-mail adresu: afirmacijamisli@gmail.com.

Prijava treba da sadrži sledeće podatke: ime i prezime, godište, kratku biografiju, kontakt telefon i e-mail adresu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *