Poziv za slanje radova za zbornik o Petru Sariću

Poštovani,

Dom kulture „Gračanica“ dobitnicima nagrade „Zlatni krst kneza Lazara“ na manifestaciji „Vidovdansko pesničko bdenije“, kao deo nagrade štampa zbornik radova posvećen njihovom književnom delu. Laureat za 2016. godinu bio je naš istaknuti prozni pisac Petar Sarić. Najsrdačnije Vas pozivamo da nam šaljete radove za zbornik posvećen delu ovoga pisca. Radovi se mogu odnositi na poeziju, romane, memoarske tekstove i bibliografiju Petra Sarića.

Uputstvo za pisanje radova nalazi se u produžetku.

Rok za slanje radova je 01. 03. 2018. godine.

Radove šaljite na sledeće adrese: zbornikradovadomkulture@gmail.com i zarkomilenkovic88@gmail.com

Radujemo se Vašem radu.

Srdačan pozdrav,
Žarko Milenković

UPUTSTVO ZA PRIPREMU RADOVA

Za objavljivanje u zborniku radova o dobitnicima nagrade „Zlatni krst kneza Lazara“ na manifestaciji „Vidovdansko pesničko bdenije“ prilažu se isključivo originalni radovi koji nisu objavljeni ili ponuđeni za objavljivanje u drugoj publikaciji.

Neophodno je da rad bude ispravan u pogledu pravopisa, gramatike i stila i da bude lektorisan. Radovi mogu biti napisani ćiriličnim ili latiničnim pismom.

1. Podaci o autoru: Navode se ime(na) autora i prezime(na), kao. Ime i prezime (Font: Times New Roman, 12,) – prezime se piše velikim slovima u celosti.
2. Afilijacija: Ispod imena autora daje se i naziv i mesto institucije u kojoj je autor zaposlen ili studira.
3. Kontakt podaci: Elektronsku adresu autor stavlja u napomenu, u fusnotu, pri dnu prve stranice članka. Ako je autora više, daje se samo adresa prvog autora.
4. Sažetak: Sažetak (apstrakt) treba da sadrži cilj istraživanja, metode, rezultate i zaključak. Treba da ima najviše do 100 reči i da stoji između zaglavlja (naslov, imena autora i dr.) i ključnih reči, posle koga dolazi tekst rada. Sažetak je na srpskom jeziku i treba da bude ispod naslova rada. Prvi red: uvučen automatski (Col 1). Font: Times New Roman, 10.
5. Ključne reči: Broj ključnih reči do 10.
6. Naslov rada: Dva reda ispod imena. Format: font Times New Roman, 12, velikim slovima centrirano.
7. Tekst: Format: font Times New Roman, 12, prored 1,5.
8. Navođenje (citiranje) u tekstu: Bibliografske reference nalaze se isključivo u tekstu prema sledećem modelu: Tekst tekst tekst tekst tekst tekst tekst (Mikić 2014: 50) tekst tekst tekst tekst tekst.
9. Napomene (fusnote): Napomene u tekstu davati kao numerisane fusnote i isključivo kao komentare, a ne kao bibliografske reference.
10. Literatura (lista referenci): Literatura treba da sadrži sve i isključivo bibliografske jedinice navedene u tekstu rada. Literaturu navesti azbučnim redom. Font: Times New Roman, 10.
11. Rezime na nekom od stranih jezika: Rezime i ključne reči prevode se na neki od svetskih jezika. Font: Times New Roman, 10.
12. Dužina rada: Do 20 stranica.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *